top of page

Algemene voorwaarden “Lerend netwerk: De Groeicirkel”

Artikel 1. Algemeen

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Itinera / Passieschool en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

Artikel 2. Inschrijven voor een opleiding

Inschrijven voor deze opleiding kan enkel via volgende linken: Lerend netwerk: De Groeicirkel | LoopbaanCentrum (passieschoolloopbaancentrum.be) Schrijf je hier in voor de groeicirkel - Itinera (itinera-talentcoaching.be)

Itinera/ Passieschool behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 3. Annulatie van een inschrijving voor een opleiding

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar info@passieschool.beDe annulatie is kosteloos wanneer je meer dan 30 dagen voor de startdatum annuleert. Bij een annulatie minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan Itinera/ Passieschool.

Artikel 4. De betaling

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk veertien (14) dagen na de datum van verzending ervan. De factuur dient in elk geval betaald te zijn vóór 28 oktober 2022.

De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van Passieschool worden betaald.

Passieschool bankrekening : BE76 7390 1906 9995

Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Itinera / Passieschool en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Itinera / Passieschool en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Itinera / Passieschool.

Artikel 6. Varia

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.

bottom of page